Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

shiba - inu

_Chovatelská_stanice_

_HVĚZDA_HANÉ_

SHIBA - INU

 

"MOTO"   Kdyby shiba  směla vyslovit jedno jediné slovo, znělo by nepochybně

"Moje" - moje jídlo, moje hračky, můj dům, můj člověk - můj svět.   ing. Hana Petrusová


 

Odkaz na web stránky,

s kterými  spolupracujeme:

www.shibainu.wz.cz

www.shiba-inu.wz.cz

www.hvezdahane.ic.cz

www.fotogalerie-shiba.wz.cz

www.shiba-inu.yc.cz

 


Můžete nám psát na email:

hvezda.hane@email.cz

 

MAPA


CHOVATELSKÉ  STANICE

V sekci "Odkazy"  najdete odkazy na chovatelské stanice Shib. Prosíme o přidání našeho odkazu na indexovou nebo hlavní stranu Vašich webových stránek.

 Hvězda Hané- chovná stanice

Hvězda Hané- chovná stanice

Následně pošlete e-mail s názvem Vaší CHS, kontaktní osobou, e-mail, odkaz na web. adresu. Možná je i výměna odkazů.


Odkaz na stránky

Shiba klubu:

Shiba-klub CZ

 

Shiba-klub

 

ČMKU:

 

Veterinář radí:

Informace nejen od veterináře.


TOPlist


Využíváme programů zdarma

a služeb serveru:

Přidej na Seznam

PageRank

 

 

 

 

 

Výstavní řády

Obsah stránky:

 

  

 

 

   

Nahoru | Šampion šampionů ČR | Řád ochrany zvířat při chovu psů | Výstavní řád ČMKU | Výstavní řád FCI | Chovatelský řád SHIBA KLUBU


 

 Řád pro udělování titulu "ČESKÝ GRANDŠAMPION"

1. Pes / fena musí být držitelem titulu Český šampión krásy

2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes / fena 3x získat ve třídě šampiónu / vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU

3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.

5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstave psu. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

6. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa / feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

 

Řád je platný od 1.1.2008

 


Nahoru | Šampion šampionů ČR | Řád ochrany zvířat při chovu psů | Výstavní řád ČMKU | Výstavní řád FCI | Chovatelský řád SHIBA KLUBU


 

Základní pravidla pro soutěž Český šampión šampiónů.

Usnesení 05/32/06 P ČMKU ze dne 23. 02. 2006

 

 

P ČMKU schvaluje základní pravidla pro soutěž Český šampión šampiónů 2006:

 

a)       Pořadatelem akce bude P ČMKU.

 

b)       Soutěž bude mít dvě části. Soutěž Český šampión šampiónů 2006 a vyhlášení Nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2006.

 

c)       Základní pravidla pro soutěž ČŠŠ 2006:

-          budou vydány propozice

-          účastnit se mohou psi a feny s titulem Český šampión, titul musí být přiznán do konce roku 2006. Nezáleží na bydlišti majitele psa a na plemenné knize, kde je pes zapsán.

-          Účast na základě přihlášky a poplatku.

-          Průběh soutěže – základní kolo, budou soutěžit psi stejného plemene mezi sebou. Pokud se zúčastní pouze jeden zástupce, postupuje automaticky. Posuzují rozhodčí s aprobacemi pro daná plemena.  Výběr ve skupině FCI – postoupí nejlepší jedinci v plemeni, posuzují 3 skupinoví rozhodčí. Vyberou z každé skupiny FCI pouze jednoho nejlepšího jedince.  Finále – nastoupí vítězové skupin FCI, posuzují all-round rozhodčí. Vyberou vítěze – Českého šampióna šampiónů 2006.

-          Uzávěrka přihlášek 10. 01. 2007.

-          Předpokládaný termín konání soutěže: leden - únor 2007 v Praze.

 

d)       Pravidla pro vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2006. Budou vydány bodovací tabulky.  Bodování stejné jako v letošním roce, bez připočítaného 1/4 bodu za psy ve třídě. Podklady a podmínky stejné jako v roce 2005. Uzávěrka soutěže 30. 11. 2006. Na základě celoroční bodovací soutěže budou za  každou skupinu  FCI (i za skupinu neuznaných plemen) vyhlášeni nejúspěšnější jedinci, kteří získali nejvyšší počet bodů (pouze jeden za skupinu). Vyhlášení se uskuteční při příležitosti konání soutěže ČŠŠ 2006. Výsledky budou zveřejněny na Internetu a vítězové skupin budou  písemně pozváni na slavnostní vyhlášení.

 

e)       Při příležitosti konání této soutěže budou rovněž vyhlášeni nejlepší mladí vystavovatelé za rok 2006.

 


Nahoru | Šampion šampionů ČR | Řád ochrany zvířat při chovu psů | Výstavní řád ČMKU | Výstavní řád FCI | Chovatelský řád SHIBA KLUBU


ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ

Českomoravské kynologické unie

 Článek 1

Název a sídlo žadatele  

(1)     Tento řád ochrany zvířat při chovu byl zpracován a je určen pro Českomoravskou kynologickou unii se sídlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 7, IČ 69781621, zastoupenou předsedou (kterým je volený funkcionář), tel. 234 602 275, fax: 234 602 278, e-mail: cmku@cmku.cz  (dále jen „ČMKU“).

(2) ČMKU je sdružením právnických osob. Její činnost je zaměřena výhradně na zájmovou, obecně prospěšnou kynologickou činnost. Seznam právnických osob - členů ČMKU je uveden v Příloze č. 1 tohoto řádu ochrany zvířat při chovu.

(3) Tento Řád je platný pro všechny členy ČMKU a jejich členy - fyzické osoby. Členové klubů jsou povinni se s tímto Řádem seznámit a řídit se jím.

(4) Žadatel uvedený v odstavci (1) vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie (dále jen ,,Řád“).

Článek 2

Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem Řádu je zabezpečení ochrany psů při chovu a zajištění jejich pohody, dále informovanost chovatelů a držitelů psů o podmínkách ochrany zvířat, aby mohli zabezpečit stanovené podmínky a zlepšování ochrany psů a činností chovatelů.

Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána standardy Mezinárodní kynologické federace – Federation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“), nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.

Řád je základní normou pro zájmový chov plemen psů začleněných do ČMKU.

(2) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Článek 3

Druh chovaných zvířat, biologická charakteristika, fyziologické a etologické nároky zvířat 

(1) Druh chovaných zvířat:

Pes domácí (lat. Canis familiaris), řád šelmy (Carnivora), čeleď psovití – psovité šelmy (Canidae).

Chována jsou všechna  plemena psů popsaná jednotlivě standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných (tzv. národní plemena). Jedná se pouze o psy s průkazem původu. Seznam plemen a jejich zařazení do skupin FCI  i seznam národních plemen je uveden v Příloze č. 2 k tomuto Řádu.

Podle vlastností je základní dělení plemen psů do celkem 10 skupin FCI následující:

Skupina I.           Pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcarských salašnických psů

Skupina II.         Pinčové, knírači, molosové a švýcarští salašničtí psi

Skupina III.        Teriéři

Skupina IV.        Jezevčíci

Skupina V.         Špicové a primitivní plemena

Skupina VI.        Honiči, barváři a příbuzná plemena

Skupina VII.       Ohaři

Skupina VIII.     Retrívři, slídiči a vodní psi

Skupina IX.        Společenští a doprovodní psi

Skupina X.         Chrti

Úplný seznam plemen FCI je zveřejněn na adrese www.fci.be pod ikonou „standardy“.

Plemena dosud neuznaná FCI, jinak zvaná národní plemena, tvoří samostatnou skupinu.

Úplný seznam národních plemen zastřešených ČMKU je možno najít na adrese www.cmku.cz pod odkazem „plemena“.

(2) Základní biologická charakteristika:

Pes je savec, masožravá šelma.

Smysly psa: vynikající čich, velmi dobrý sluch, zrak je méně významný - slabší, pes vnímá barvy ne zcela shodně s člověkem.

Potrava psa: převážně, ale nikoliv výhradně masitá.

Vztah k lidem: pes je vynikající společník, pomocník člověka při různých činnostech.

Kontakt psa se smečkou (i lidskou v přeneseném slova smyslu) je naprosto nezbytný.

 

Sociální vztahy a chování: pes je smečkové zvíře s rozvinutým sociálním chováním. Smečky jsou založeny na  hierarchickém rodinném principu s přirozenou dominancí rodičovského páru, což je při správné výchově dobře využitelné pro soužití s člověkem. Pes je teritoriální zvíře, především hlídač. Pro psa je přirozené lovecké chování a je pro něj typická spolupráce při lovu. Lovecké chování je u některých plemen  utlumeno.

(3) Fyziologické a etologické nároky podle věkové kategorie psů s přihlédnutím ke kohoutkové výšce a váze dosažené v dospělosti:

Nároky jednotlivých plemen psů jsou různé.

Základní dělení psů podle kohoutkové výšky dosažené v dospělosti je na malá plemena do kohoutkové výšky 50 cm  a velká plemena nad 50 cm. Podle tohoto základního dělení se zařazují psi a feny do chovu viz čl. 8 tohoto Řádu.

Podle váhy dosažené v dospělosti je základní dělení plemen následující:

- trpasličí plemena (v dospělosti do 5 kg), štěně do 6 - 7 měsíců věku

- střední plemena ( v dospělosti  do 25 kg), štěně do 12 měsíců věku

- velká plemena (v dospělosti do 40 kg), štěně do 18 měsíců věku

- obří plemena (v dospělosti nad 40 kg), štěně do 24 měsíců věku

Výše uvedenému schématu odpovídají nároky na častější krmení (až 6x denně) a druh potravy pro štěňata. Výživa rostoucího psa zvláště velkých a obřích plemen by měla zohledňovat prevenci nadměrně rychlého růstu a prevenci nadbytku vápníku v krmné dávce.

Dospělí psi malých a trpasličích plemen jsou zpravidla velice živí, aktivní a potřebují velké množství energie. Psi jsou krmeni zpravidla 1 krmnou dávkou denně, což platí i pro plemena velká a obří, u kterých je ale v dospělosti energetická náročnost nižší.

Pro psy pracovní a ve sportovním výcviku je vhodný vyšší počet krmných dávek denně, energetická hodnota krmiva musí odpovídat nárokům kladeným na psa.

Březí a kojící feny je také nutno krmit častěji, krmná dávka se zvyšuje až na dvojnásobek. Fenu v poslední třetině březosti a fenu kojící je vhodné krmit potravou odpovídající štěněčí.

Staří psi - psi začínají stárnout v závislosti na plemenu v různém věku. Obecně platí, že délka života u psů velkých plemen je kratší než u plemen malých. U velkých a obřích plemen se za seniora považuje pes ve věku od 7 let, u malých a trpasličích plemen až ve věku od 10 - 12 let. Stárnutím organismus slábne, běžné fyziologické pochody jsou zpomalené. Tomu odpovídá nutriční skladba potravy, 2 krmné dávky denně se doporučují.

Psům v každém věku je nutné zajistit volný přístup k pitné vodě, dostatek volného pohybu a kontakt se smečkou (viz čl. 3 (2) tohoto Řádu).

(4) Chovem sledované vlastnosti nebo znaky psů jsou následující:

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Informace o kontrole zdraví a dědičných vlastností jsou popsány v čl. 5 (3) tohoto Řádu.

Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. Toho lze dosáhnout pouze cíleným výběrem biologicky i geneticky zdravých jedinců do chovu. Při výběru do chovu rozhoduje v prvé řadě co největší shoda jedince s požadavky, které na něj klade standard plemene. (Pozn. standardy plemen  FCI zpravidla obsahují klausuli: „Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování“). Výběr do chovu může být proveden nejdříve ve věku od 12 měsíců u malých plemen do kohoutkové výšky 50 cm a ve věku  od 15 měsíců u velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm. Podmínky pro chovné jedince viz čl. 8 tohoto Řádu. O zařazení jedince do chovu rozhodují odborníci z řad chovatelů a rozhodčích exteriéru psů a to jak na výstavách, tak na svodech mladých, bonitacích či popisných přehlídkách. Při zařazování jedince do chovu musí být přihlédnuto ke stanovisku veterinárního lékaře, při posuzování eventuelních dědičných vad, které mohou ovlivnit zdravotní stav jak daného jedince, tak jeho potomstva.

Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědí standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nezdědí však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by následně mohlo nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít.

Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni především jako společníci lidí a nemohou být utráceni. Viz čl. 5 (4).

(5) Chovatel musí být schopen:

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,

b) zjistit změny v chování psů,

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů.

 

Článek 4 

Objekty, zařízení a vybavení pro chov psů

Chovatel je povinen udržovat co nejlepší úroveň chovu psů. Je povinen psům zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména socializaci prostřednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Měl by mít v držení pouze takový počet psů, o které je schopen se řádně starat, zajistit jim individuální péči a dostatek pohybu. Starým a nemocným psům musí zajistit zvýšenou péči a pozornost, stejně tak březím a kojícím fenám a štěňatům. Pro chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v souladu s platnou legislativou.

(1)  Zásady pro budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov psů a péče o ně jsou následující: 

Držení a chov psů v bytě.

Tento Řád pojednává o psech v zájmových chovech. Tito psi jsou především společníci lidí a jsou zpravidla chováni v bytě chovatele, drženi v  bytě držitele. Takto držení psi nesmí být trvale umístěni v uzavřené kleci. To je přípustné pouze v mimořádných případech a na dobu nezbytně nutnou (např. onemocnění, zranění psa, nutnost udržet jej v klidu). Psům musí být dána možnost volného pohybu mimo jimi obývané prostory alespoň 1x denně. Psům je nutno umožnit základní potřebu vyměšování několikrát denně. Plochy určené pro pobyt v bytě musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Prostory musí být čisté a suché. Denní světlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit větrání a vhodnou teplotu (ideální 18 - 20º C). Psům musí být vyhrazeno nerušené místo pro odpočinek  Psi musí mít trvale zajištěn přístup k pitné vodě. Pro březí, rodící a kojící feny je bezpodmínečně nutné zajistit nerušené místo. Zřízení porodního boxu a boxu pro fenu se štěňaty se doporučuje. Štěňatům, která dosud nemají termoregulační schopnost, je nutno zajistit odchov v místnosti s teplotou 25 - 30º C bez průvanu.

 Držení a chov psů mimo byt.

Psy je dále možno držet ve vhodných uzavřených prostorách mimo byt, např. v psincích a nebo v částečně otevřených prostorách - v boxech a kotcích.

 a)      velikost prostor je následující:

Držení a chov psů v klecích – minimální rozměry zařízení

výška psa v kohoutku v cm

min. plocha podlahy klece

na 1 psa v m²

min. výška klece v cm

30

0,75

60

40

1,00

80

70

1,75

140

 

Držení a chov psů v boxech – minimální rozměry zařízení

hmotnost psa

v kg

min. plocha podlahy boxu pro 1 psa v m²

minimální plocha přilehlého výběhu na 1 psa v m²

do 3 psů

více než 3 psi

do 6

0,5

0,5

0,5

6 - 10

0,7

1,4

1,2

10 - 20

1,2

1,6

1,4

20 -30

1,7

1,9

1,6

nad 30

2,0

2,0

1,8

                                                   

b) vybavení a zabezpečení pro ochranu a pohodu zvířat je následující:

Drženým psům musí být poskytnuta alespoň jedenkrát denně možnost volného pohybu mimo klec či box, pokud možno na volném prostranství v exteriéru. Pohyb v krytých prostorách např. při nepříznivém počasí je možný. Plochy určené pro výběh musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Psům musí být umožněna základní biologická potřeba vyměšování několikrát denně. Jejich výkaly musí být z klecí a boxů pravidelně odstraňovány. Boxy a klece musí být udržovány čisté, suché a bez parazitů. Psi nesmí být v klecích a boxech trvale uvazováni. Pokud jsou psi drženi v uzavřených prostorách, musí zde být zajištěn přístup denního světla, musí být zamezeno vlhkosti a průvanu. Požadovaná teplota 18 - 20º C. Každý pes musí mít zajištěn tepelně izolovaný prostor na odpočinek. V kleci či boxu musí být napáječka nebo miska s pitnou vodou.

c) povrch použitých prostor je následující:

Podlahy klecí a boxů nesmí být mřížové, pokud jsou takové, celá plocha musí být pokryta vhodným materiálem, který zamezí propadnutí tlapky (např. koberec, vhodné materiály ze dřeva, papíru a kombinací obou, zdravotně nezávadné). Dělící stěny mezi boxy musí být utvářeny tak, aby se psi nemohli vzájemně poranit. Snadné čištění a možnost dezinfekce povrchů je nutná. Chovatelská zařízení musí být konstruována tak, aby bylo zabráněno zranění a utrpení zvířat.

d) prostor je zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy a je zajištěno zastínění, a to takto (týká se zejména boxů):

Psi musí mít možnost volného přístupu k chráněnému místu, kde najdou útočiště před extrémními teplotami a dalšími vlivy počasí. V boxu je umístěna vhodná, pokud možno izolovaná bouda jako místo pro nerušený odpočinek. Velikost boudy odpovídá tělesným rozměrům psa. Pes musí mít možnost si v boudě pohodlně lehnout a postavit se.

e) způsob a četnost denního krmení a napájení je následující:

Psi musí mít trvale volný přístup k čisté pitné vodě. Četnost krmení odpovídá plemenu a věku. Základní schéma: štěňata do věku 1/2 roku cca 6x denně, mladí psi ve vývoji, psi v pracovním výcviku a březí feny cca 2x denně, dospělí jedinci 1x denně, staří psi cca 2 x denně. Podrobnější schéma krmení viz článek 3. (3). Častější krmení - rozložení denních krmných dávek je možné.

f) nároky na zabezpečení potřebných krmiv a jejich nezbytné zásoby jsou následující:

Psy je nutno krmit potravou vhodnou pro masožravce v množství dle plemene, kde základním kriteriem je velikost psa. Základní složení tvoří cca 60% masa a 40% přílohy. Krmení je možno připravovat individuálně, jako vařenou stravu, kdy základem je čerstvé maso, zmrazené masové polotovary a příloha jako rýže, ovesné vločky či těstoviny. Doporučuje se tuto stravu doplňovat krmnými a vitamínovými doplňky. Dále je možné krmit vhodnými průmyslovými krmivy (granule pro psy, psí konzervy), které tvoří kompletní, vyváženou stravu. Podávání vitamínových doplňků je nutné u méně kvalitních průmyslových krmiv. V případě podávání superprémiových krmiv jsou vitamínové doplňky nevhodné. Dávkování doporučuje výrobce průmyslového krmiva.

 

(2) Psi mají k dispozici tato zařízení:

Vhodný box či klec, vyhrazené místo na ochranu před nepříznivými vlivy počasí, místo na spaní, vybavení pro dodávku pitné vody. V chovatelských zařízeních, kde je ustájeno více jedinců se musí zřídit porodní boxy a oddělená místa pro kojící feny se štěňaty. V těchto místech je nutno zajistit teplotu 25 - 30ºC pro malá štěňata, která dosud nemají termoregulaci. Místo musí být světlé (denní světlo), čisté, suché a bez průvanu. Fena musí mít k dispozici porodní bednu, která umožňuje bezproblémový odchov štěňat. Rozměry se řídí velikostí plemene. Bedna musí být opatřena vhodným, snadno dezinfikovatelným a čistitelným povrchem a snadno měnitelnou podestýlkou (látka, sláma,...). Fena musí mít dostatek místa na ležení. Boky porodní bedny je vhodné opatřit zarážkou (podle velikosti štěňat), pod kterou se mohou štěňata schovat a ochránit se tak proti zalehnutí fenou.

 (3) Zamezení úniku psů z chovatelského zařízení:

Chovatelské zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo možné předejít nechtěnému úniku psů mimo vyhrazené prostory. Vstupy do klecí, boxů a chovatelských zařízení je nutno zajistit proti nechtěnému otevření zevnitř. Výběhy je nutno oplotit tak, aby se psi o oplocení nezranili, ale nepřekonali je. Majitel chovatelského zařízení je povinen pravidelně kontrolovat kvalitu zařízení a zajistit včas opravy tak, aby úniku psů předešel.

(4) K desinfekci a čištění jsou používány nedráždivé látky a prostředky. V době provádění desinfekce nemají zvířata přístup do prostoru, kde je desinfekce prováděna.

(5) Chovatel zajistí nebo manipuluje se psy tak, aby:

a) se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;

b) osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psu vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke psům, kteří se projevují jako nebezpeční a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;

c) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;

d) při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;

e) osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty,

f) osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací,

g) chovatel zabezpečí hygienu, výživu a bezvadný zdravotní stav psů, u seniorů a hendikepovaných psů co nejlepší zdravotní stav,

h) chovatel zajistí odborné služby veterinárního lékaře, zejména pravidelné prohlídky a očkování držených psů.

 

Čl. 5

Zákroky spojené s ochranou psů, zajištění jejich zdraví a pohody

(1) K ochraně psů, zajištění jejich zdraví a pohody se provádějí tyto zákroky:

kromě zajištění vhodného prostoru a krmení viz čl. 4 je povinností chovatele zajistit psu povinné každoroční očkování proti vzteklině a další vakcinaci dle doporučení příslušného veterinárního lékaře s přihlédnutím k nákazové situaci v místě bydliště. Dále je nutné zajistit pravidelné odčervování psů dle věku, nákazové situace a doporučení veterinárního lékaře. Chovatel - držitel psa je povinen pravidelně kontrolovat:

- čistotu a zdravotní stav uší a očí,

- kůži a srst na výskyt vnějších parazitů,

- chrup a dásně s ohledem na jeho stav (zlomený zub, zánět, zubní kámen...)

- délku drápků

- případně stav análních žlázek.

 

(2) Péče o feny ve stadiu rozmnožování a o feny a štěňata po narození je zajišťována takto:

- zvýšeným dozorem nad březí, rodící a kojící fenou,

- zvýšenou kvalitou a četností denních dávek krmiva,

- zvýšením dodržování hygieny jak u feny tak u chovatele,

-   pokud to vyžaduje zdravotní stav feny, nebo s ohledem na počet štěňat, zajištěním kojné   feny nebo umělé výživy pro štěňata,

- zajištěním pohody feny a vrhu viz čl. 4. (2) tohoto Řádu.

 

(3) Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků:

Prostřednictvím kontrol či přejímek vrhů, kontrolou mladých jedinců na svodech a kontrolou dospělých jedinců při zařazování do chovu jsou kontrolovány základní zdravotní parametry a plemenné znaky.

Prostřednictvím veterinárních lékařů, zejména specialistů na jednotlivá onemocnění psů jsou kontrolována zdravotní kriteria jako je:

- stupeň dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a lokte (DKL),

- stupeň luxace čéšky (LP),

- kontrola dědičných očních chorob (např. PRA)

- kontrola srdečních onemocnění

a další dle problematiky jednotlivých plemen.

 

(4) Psi, kteří nevykazují všechny vlastnosti požadované standardem ať už se týkají zdraví nebo exteriéru a nejsou zařazeni do chovu, působí zpravidla jako společníci lidí. Zpravidla nejsou využíváni ani k práci či lovu. Nároky na ně kladené musí být přizpůsobeny zejména jejich zdravotnímu stavu. Takoví jedinci nemohou být utráceni.

 

(5) V chovu chovatel zajistí:

a) veterinární péči a prevenci formou zabezpečení pravidelných veterinárních prohlídek, které provádí veterinární lékař,

b) udržování ideálního výživného stavu psů používáním kvalitního krmiva,

c) pohodu psů vhodným ustájením, kontaktem s člověkem a jinými psy, nerušeným  odpočinkem, zajištění kontaktu s ostatními zvířaty,

d) očkováním - ze zákona je povinná každoroční opakovaná vakcinace proti vzteklině, další očkování dle dané nákazové situace a doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře.

e) pravidelná odčervení profylaktická 2 - 4x ročně, léčebná při výskytu vnitřních parazitů.

 

(6) Označování psů provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona. Psi jsou označováni tetováním (ucho nebo slabina) nebo čipováním. Obojí označení je možné. Zda bude pes označen čipem nebo tetováním a lokalizaci tetování určí členský subjekt ČMKU - chovatelský klub, který řídí chov plemene. Umístění čipu je jednotné, na krku z levé strany.

(7) Kupírováním uší se rozumí kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce a tím ke změně vzhledu zvířete. Kupírování uší se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g)  zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání považuje výslovně za týrání.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje propagaci týrání. Za propagaci týrání se podle § 4a považuje zejména: vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat. Toto ustanovení považuje za propagaci týrání zvířat předvedení kupírovaného jedince na jakékoliv veřejné akci. Na akcích ČMKU je zakázáno předvádění psů s kupírovanýma ušima.

 

Článek 6

Povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulace populace

 

(1) Povolené zákroky k regulaci populace provádí pouze veterinární lékař.

(2) Usmrtit psa může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze:

- slabost,

- nevyléčitelná nemoc,

- těžké poranění,

- genetická nebo vrozená vada,

- celkové vyčerpání nebo stáří zvířete,

jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením.

(3) V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).

Čl. 7

Přeprava zvířat

 

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. 

(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

a) Přeprava autem.

Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný.  Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

b) Přeprava v přívěsných vozících aut.

Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).

c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu.

Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud  cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 7 (2) f). Ostatní podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).

d) Přeprava hromadnou dopravou.

Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa.

e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka.

Toto je povoleno pouze vyjímečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

f) Letecká přeprava.

Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu,  musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.

 

(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

 

(4) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.

 

Čl. 8

Podmínky pro chovné psy a feny

 

Základní podmínky pro chov psů jsou následující:

a) věkové omezení chovných zvířat, které je

-    u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 měsíců až 8 let u fen, 15 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),

 - u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky 18 měsíců až 8 let u fen, 18 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),

b) u fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,

c) umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a č. 166/1999), se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem,

d) během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu,

e) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata,

f) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období dvou kalendářních let, ideální počet je 1 vrh ročně; vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh,

g) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

Článek 9

Platnost a účinnost Řádu 

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

(3) Tento Řád nahrazuje a ruší Chovatelský a zápisní řád ČMKU schválený rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat ze dne 20. 09. 2000 pod č.j. 1020/459/Ř/00.

(4) Porušením výše uvedených ustanovení tohoto Řádu se chovatelský klub, chovatel nebo majitel (držitel) psa vystavuje kárnému postihu ze strany ČMKU.

 

Schváleno ÚKOZ dne 23. 02. 2006 č.j. 3523/2005-11020.


Nahoru | Šampion šampionů ČR | Řád ochrany zvířat při chovu psů | Výstavní řád ČMKU | Výstavní řád FCI | Chovatelský řád SHIBA KLUBU


Výstavní řád ČMKU

Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem upravují propozice výstavy. Výstavy reprezentují kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení jednotlivých plemen psů.

Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí:


- pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak
- plemeno: plemeno uznané FCI, které má uznaný standard FCI, národně uznané plemeno dosud mezinárodně neuznané či plemeno nově tvořené, které je registrováno národní organizací
- vystavovatel: zpravidla majitel psa, nebo osoba pověřená majitelem k předvedení psa na výstavě.

 

 

Článek 2 - Plánování a organizace výstav

 

a) Výstavu může uspořádat jakákoli kynologická organizace, která je začleněna do ČMKU a má právní subjektivitu (dále jen pořadatel).


b) Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí pořadatel zaslat do 15 srpna předchozího roku sekretariátu ČMKU, případné změny schvaluje Předsednictvo ČMKU. Při koordinaci bude obecně dodržována zásada chráněných termínů mezinárodních a národních výstav na území republiky. Žádost o uspořádání mezinárodních a národních výstav se řídí doplňujícími předpisy ČMKU, která tyto termíny schvaluje.


c) Kalendář výstav bude zveřejněný do 1. ledna. Výstavy pořádané v lednu a v únoru budou zařazeny do Kalendáře kynologických akcí předchozího roku.


d) Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá pořadatel. Pořadatel výstavy (speciální, klubové) je povinen požádat před vydáním propozic ČMKU o souhlas se zadáváním čekatelství šampionátu ČR (CAC, CAJC). Předsednictvo ČMKU určí zda a za jakých podmínek lze čekatelství zadávat.


e) Výstavy jsou finančně zabezpečovány pořadatelem, pokud není předem smluvně stanoveno jinak.


f) Vlastní realizací výstavy pověřuje pořadatel výstavní výbor.

 

Článek 3 - Druhy výstav

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:


a) oblastní a krajské
b) klubové (CAC, CAJC)
c) speciální (CAC, CAJC)
d) národní (CAC, CAJC)
e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)

 

a) Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.


b) Klubové výstavy se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR (dále jen CAC) a Čekatelství junior šampiona (dále jen CAJC) a zadáváním titulu Klubový vítěz 20.. - pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene pokud splňují obecně platné podmínky.


c) Speciální výstavy
se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy 20.. pro plemeno(a), které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna spec. výstava.


d) Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena. e) Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

 

 

Článek 4 - Výstavní třídy

 

a) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.
b) Rozdělení psů do tříd:
    1. třída dorostu 6 - 9 měsíců
    2. třída mladých 9 - 18 měsíců
    3. mezitřída 15 - 24 měsíců
    4. třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
    5. třída pracovní od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk.X. Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. "malý certifikát". Vystavují organizace pověřené ČMKU.
    6. třída šampionů od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
    7. třída veteránů od 8 let.
    8. mimo konkurenci v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí.
    9. třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.


S výjimkou mezinárodních výstav mohou být v některých speciálních případech (např. u plemene německý ovčák) vypsány třídy s jiným členěním, tak jak to odpovídá potřebám chovu a typu výstav.


Pro plemeno německý ovčák jsou na Speciálních výstavách vypisovány následující třídy:
- třída dorostu 6 - 12 měsíců
- třída mladých 12 - 18 měsíců
- třída dospívajících 18 - 24 měsíců
- třída pracovní - od 24 měsíců, je podmíněna zkouškou z výkonu
- třída veteránů od 8 let

 

Některá plemena jsou posuzována odděleně podle zbarvení. Plemena, kterých se členění týká určuje pro Mezinárodní výstavy směrnice FCI, pro ostatní typy výstav směrnice ČMKU.
 

Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI.
 

Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampion a Český Junior šampion (viz příloha VŘ).

 

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

 

K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

 

 

Článek 5 - Klasifikace

 

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).
 

a) Třída dorostu
- velmi nadějný: žlutá barva
- nadějný: bílá
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
 

b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů:
- výborná: modrá
- velmi dobrá: červená
- dobrá: zelená
- dostatečná: fialová
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.
 

c) Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:
- výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
- velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
- dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
- dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
- neoceněn: - Pro vady přechodného rázu.
Vyloučen z posuzování musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

 

 

Článek 6 - Tituly

 

a) Vítěz třídy. Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí pro MV).
 

b) Oblastní a krajský vítěz. Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 

c) Klubový vítěz. Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
 

d) Vítěz speciální výstavy. Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 

e) Národní vítěz. Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 

f) Nejhezčí veterán. Pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů.
 

g) Vítěz plemene FCI (BOB). Do soutěže nastupují CAJC a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a výborní 1 z třídy veteránů. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
 

h) Vítěz skupiny FCI (BIG). Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
 

i) Vítěz výstavy (BIS). Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 

 

Článek 7 - Čekatelství

 

a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC)
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampion, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC).
 

b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC):
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampion, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC).
 

c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB):
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI, který je přílohou tohoto VŘ. Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav. Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU.

 

 

Článek 8 - Soutěže

 

Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.


Zpravidla se vypisují tyto soutěže:


a) Nejhezčí pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.


b) Chovatelské skupiny
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.


c) Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.
Rozdělení věkových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let
Dovršení věku vystavovatele - jeden den před konáním výstavy.


d) Soutěž o nejlepšího plemeníka se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci. Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.

 

 

Článek 9 - Rozhodčí

 

a) Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu rozhodčích a mají kvalifikaci k posuzování příslušných plemen.


b) Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhodčí, kteří jsou uvedeni v seznamu mezinárodních rozhodčích členského státu FCI. V zemi svého bydliště i rozhodčí, kteří jsou uvedeni v listině národních rozhodčích a čekají na splnění podmínek pro uvedení na listinu mezinárodních rozhodčích.


c) Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou v ČR posuzovat jen se souhlasem své mateřské organizace, který vyžádá ČMKU a rozhodčí z nečlenských států FCI po dodání dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle řádu FCI (viz předpisy FCI). Způsob získání kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhodčích upravují speciální mezinárodní a národní předpisy.


d) Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován a to výhradně na ta plemena, pro která má kvalifikaci.


e) Delegaci na výstavy provádí na žádost pořadatele Českomoravská kynologická unie, resp. ta organizace, která je touto organizací pověřena. Stejným způsobem se provádí delegace čekatelů.


f) Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen funkcí hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě rozhodčích dohodou.


Povinnosti hlavního rozhodčího:
- řídí poradu rozhodčích,
- je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,
- přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím,
- podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu o průběhu výstavy.


g) Rozhodčí má právo:
- požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,
- upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém

   porušení odmítnout posuzovat psy,
- neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud zavinění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl

  posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí,
- na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce ve výši, která byla dohodnuta předem.


h) Rozhodčí má povinnost:
- odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena členskou organizací FCI,
- písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel či

  delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování

  apod.)
- zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu před zahájením výstavy,
- vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat pouze a výhradně podle standardu FCI,
- vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění. V každé třídě (mimo třídy dorostu) určit pořadí čtyř jedinců. U ostatních

   jedinců budou zadána ocenění bez uvedení pořadí,
- neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na

   psy, kteří patří jeho nejbližším příbuzným nebo partneru,
- rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele.
- vyplnit knihu rozhodčího a předat ji ke kontrole výstavnímu výboru
- neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince


i) Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že
- nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování,
- nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách kde je ve funkci rozhodčího v den, kdy posuzuje
- nesmí posuzovat psy rodinných příslušníků
- psy, které předvádí na výstavě, kde není rozhodčím, musí být buď z jeho vlastního chovu, nebo musí být jejich vlastníkem, nebo   

   musí patřit partneru nebo blízkému příbuznému,
- nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje v doprovodu vystavujících, jejichž psy při této akci má posuzovat,
- v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet,
- v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile.
- při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje,
- nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování.
- tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele

 

 

Článek 10 - Posuzování

 

a) O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)


b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.


c) Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.


d) Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich garantem.


e) Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou nadějný, velmi nadějný nebo výborný, velmi dobrý).


f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu, nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).


g) Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.

 

 

Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu

 

a) Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště musí být zapsáni v plemenné knize Českomoravské kynologické unie - (týká se importovaných jedinců).


b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto VŘ).

 

 

Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

 

a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.
b) Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti,feny kojící a háravé feny.
c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
e) Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v platném znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

 

 

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

 

a) Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.


b) Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen.


c) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.


d) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).


e) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.


f) Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.


g) Zajistit potřebné vybavení kruhů a jejich vyznačení. Přitom musí dbát na dostatečnou velikost kruhů, zejména s ohledem na speciální požadavky pro posuzování, vhodný povrch, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, stůl s podložkou na posuzování, signální pistole apod.)


h) Zajistit předem strojem vyplněné posudkové listy, diplomy, dostatečný počet barevných označení a doklady o udělení titulů a čekatelství.


i) Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.


j) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.


k) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.


l) Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.


m) V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

 

 

Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

 

Vystavovatel má právo:
a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek,


b) na posouzení přihlášeného psa,


c) obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stužku a případně získanou věcnou cenu,


d) používat tituly získané na výstavách,


e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa,


f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy , výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU a to za úhradu stanovenou P ČMKU.


g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic.

 

Vystavovatel má tyto povinnosti:
a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic,


b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky,


c) při přejímce na výstavu se vykázat "Přijetím přihlášky",


d) předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele,


e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem,


f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen. Dbát pokynů rozhodčího.


g) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel,


h) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy,


i) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.

 

 

Článek 15 - Protest

 

a) Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.


b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přístupný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí propozice.


c) Protest musí být podán v průběhu výstavy.


d) Protest projedná komice složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a zástupce rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.


e) Protest může podat v průběhu výstavy kdokoli.


f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

 

 

Článek 16 - Ručení

 

a) Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.


b) Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.

 

 

Článek 17 - Veterinární předpisy

 

a) Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.


b) Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší.


c) Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

 

 

Článek 18 - Tresty a sankce

 

a) Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a Propozic výstavy může mít za následek disciplinární jednání. Příslušnost k disciplinárnímu projednávání stanovují předpisy jednotlivých kynologických organizací.


b) Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ podat sekretariátu ČMKU návrh na zrušení získaného ocenění a odebrání zadaných titulů.

 

Schváleno předsednictvem ČMKU 22.11.2001. Nové znění Výstavního řádu nabývá platnosti od 1.1.2002
Úpravy v čl. 4 bod b) a čl. 12 schváleny předsednictvem ČMKU dne 19.2.2004 s okamžitou platností.

 

 


Nahoru | Šampion šampionů ČR | Řád ochrany zvířat při chovu psů | Výstavní řád ČMKU | Výstavní řád FCI | Chovatelský řád SHIBA KLUBU


Výstavní řád F.C.I.

Tato ustanovení doplňují Všeobecná ustanovení FCI výhradně v souvislosti s těmi výstavami čistokrevných psů, na kterých lze zadávat čekatelství na titul "Mezinárodní šampión krásy" ("CACIB") ("Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté FCI").

Za tyto akce vybírá FCI poplatek, jehož výši stanoví Generální zasedání FCI. Tento poplatek je splatný okamžikem zaslání výstavních výsledků (CACIB / res. CACIB) a výstavních katalogů za každého psa uvedeného v katalogu, a to i v případě, že čekatelství nebylo zadáno.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Každý člen federace FCI musí ročně provést nejméně jednu a může provést nejvýše čtyři výstavy CACIB. Na každé 3.000 zápisů štěňat ve svých plemenných knihách v roce, který předchází podání žádosti, lze dodatečně požádat o jednu další výstavu CACIB. Počet zapsaných štěňat generálnímu sekretariátu FCI závazně sděluje příslušný národní kynologický svaz země.
Kynologické národní svazy země na základě vlastní odpovědnosti určují ty výstavy čistokrevných psů, při kterých se smí do soutěže zařadit CACIB.
Vypracování a zveřejnění kalendáře výstav, na kterých je do soutěže zařazen CACIB, je úkolem generálního sekretariátu FCI.
Tyto výstavy, schválené federací FCI, musejí být označeny a nazvány takto :
"Mezinárodní výstavy psů se zadáváním titulu CACIB FCI"
Katalog těchto výstav musí na zdůrazněném místě vykazovat logo FCI a musí nést tento nápis : "Fédération Cynologique Internationale (F.C.I)"

2. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o schválení a přidělení Mezinárodní výstavy psů se zadáváním titulu CACIB je generálnímu sekretariátu FCI nutno podat nejpozději 12 měsíců a nejdříve 4 kalendářní roky před příslušnou výstavou.

3. OMEZENÍ

Ve stejný den a na stejném místě lze pro každé pohlaví a plemeno dle nomenklatury psích plemen FCI zadat pouze jeden CACIB.
V den konání světové nebo sekční výstavy se na příslušném kontinentě nesmí konat žádná výstava CACIB.
Je-li nutno nějakou výstavu odvolat, je pořadatel povinen z části vrátit zaplacené výstavní poplatky.
FCI schvaluje pro stejný den pouze výstavy, jejichž místa konání jsou od sebe vzdálena nejméně 300 km vzdušnou čarou. Nebo: jestliže pořadatel, který žádost podal jako první, souhlasil s druhou výstavou.
Doporučuje se shoda a příslušné rozdělení skupin FCI.
Při výstavě CACIB musejí být všichni psi jednoho plemene posouzeni ve stejný den. Všechna plemena stejné skupiny FCI mají být posouzena ve stejný den. Je-li to z organizačních důvodů nezbytné, lze jednu skupinu rozdělit na dva dny. Soutěž skupiny je nutno provést bezpodmínečně v jeden den, a to se všemi plemeny příslušné skupiny FCI.
Rozhodnutí o povolení výstav CACIB činí generální sekretariát FCI.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ / SCHVÁLENÍ PSŮ

Pořadatelé musejí zaručit, že do katalogu budou přijati pouze psi, jejichž plemenný standard je uznán ze strany FCI a kteří jsou zapsáni v plemenné knize resp. v dodatkovém rejstříku členského státu FCI nebo státu, jenž není k FCI přidružen, avšak FCI uznává plemennou knihu tohoto státu.
Pro všechny výstavy se zadáváním titulu CACIB je povinné rozdělení skupin, jež odpovídá právě platnému rozdělení skupin FCI. Tyto skupiny jsou rozděleny takto:
Skupina 1      Pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcarských salašnických psů
Skupina 2      Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
Skupina 3      Teriéři
Skupina 4      Jezevčíci
Skupina 5      Špicové a primitivní plemena
Skupina 6      Honiči, barváři a příbuzná plemena
Skupina 7      Ohaři
Skupina 8      Retrívři, slídiči a vodní psi
Skupina 9      Společenští a doprovodní psi
Skupina 10    Chrti

Výstavní výbory mají u všech výstav s nízkým počtem přihlášených jedinců možnost shrnout v soutěži skupin různé skupiny. Toto neplatí pro světové a sekční výstavy.
U všech výstav by měl být v propozicích a v katalogu vedle názvu plemene v příslušném jazyce země uveden rovněž název ze země původu plemene, jakož i název v jednom ze čtyř oficiálních jazyků FCI.
V katalogu se smí zveřejňovat pouze tituly mezinárodního šampióna a národního šampióna, které byly již potvrzené, a oficiální tituly ze světových a sekčních výstav FCI (světový vítěz, světový vítěz mladých, vítěz sekční výstavy, vítěz mladých ze sekční výstavy).
Z výstav jsou vyloučeni nemocní a chromí psi, jakož i psi, kteří vykazují nějakou deformaci či atrofii varlat, a feny, které jsou zjevně březí, kojí nebo jsou v doprovodu svých štěňat.
Psy, kteří nejsou uvedení v katalogu, nelze posuzovat, ledaže k tomu pořadatel udělil souhlas (chyby při přijetí a/nebo zpracování přihlášky).
Kupírované psy je nutno k výstavě připustit podle zákonných ustanovení jejich domovské země. Posuzování kupírovaných a nekupírovaných psů se musí v tomto případě provádět bez znevýhodnění, výhradně podle platného standardu plemene.
Mikročipy (norma ISO) a tetování se pro označování psů připouští ve stejném měřítku. Nemá-li příslušná země k dispozici vhodné čtecí přístroje, musí si vystavovatel příslušný čtecí přístroj přivézt s sebou.

5. TŘÍDY

Dvojí přihlášení a dodatečné přihlášení po uzávěrce se nepovoluje. Dodatečné prezentace nebo soutěže, které jsou pro danou zemi typické, jsou povoleny v rámci programu výstavy na stejném výstavním pozemku.
Na výstavách CACIB, schválených federací FCI, se povolují pouze následující třídy:

a. Třídy, ve kterých lze zadat CACIB:
- mezitřída                   (od 15 do 24 měsíců / fakultativně)    

- třída otevřená             (od 15 měsíců / povinně)
- třída pracovní             (od 15 měsíců / povinně)
- třída šampiónů            (od 15 měsíců / povinně)

Třída pracovní
Pro přihlášení do třídy pracovní je nutno k přihlášce přiložit kopii formuláře, který FCI předepisuje a který obsahuje potřebné potvrzení příslušného národního svazu, na jehož území má majitel a/nebo vlastník trvalý pobyt, a ve kterém je uvedeno, jaké zkoušky se pes s úspěšným výsledkem zúčastnil. Přitom je třeba dbát na to, aby byl výsledek platný pro přihlášení do této třídy podle ustanovení FCI.

Třída šampiónů
Pro přihlášení do třídy šampiónů musí být do dne oficiální uzávěrky potvrzen jeden z níže uvedených titulů, a kopii dokladu o tomto potvrzení je nutno přiložit k přihlášce:

-     mezinárodní šampión krásy FCI

-     národní šampión (tento titul musí být získán včlenské zemi FCI na základě nejméně dvou čekatelství)

-     národní tituly nečlenských zemí FCI lze uznat

b. Třídy, ve kterých nelze zadat CACIB:
- třída dorostu             (od 6 do 9 měsíců / fakultativně)
- třída mladých            (od 9 do 18 měsíců / povinně)
- třída veteránů           (nad 8 let / fakultativně)

Rozhodujícím dnem věkového zařazení je den před uspořádáním akce.

6. ZNÁMKY A UMÍSTĚNÍ

Známky zadané rozhodčími musejí odpovídat následujícím definicím:

Známku VÝBORNÝ lze zadat pouze psovi, který se značně blíží ideálnímu standardu plemene, je předváděn ve výborném stavu, vykazuje vyrovnanou, harmonickou povahu, je velice kvalitní a má vynikající držení. Jeho převažující vlastnosti mohou dáti zapomenout na malé nedokonalosti vzhledem k jeho plemeni, jedinec však musí mít typické znaky svého pohlaví.

Známka VELMI DOBRÝ se zadává pouze psovi, který má typické znaky svého plemene, je vyrovnaných proporcí a v dobrém stavu. Jedinci jsou prominuty některé odpustitelné vady, nikoli však vady morfologické. Tento predikát lze propůjčit pouze kvalitnímu psovi.

Známka DOBRÝ se uděluje psovi, který má hlavní znaky plemene, avšak vykazuje vady - pod podmínkou, že tyto vady nejsou skryté.

Známku DOSTATEČNÝ obdrží pes, který dostatečně odpovídá svému plemeni, aniž vlastní všeobecně známé vlastnosti tohoto plemene nebo jehož tělesný stav vykazuje velké množství  nedostatků.

Známku DISKVALIFIKOVÁN obdrží pes, která neodpovídá typu popsanému standardem, vykazuje jednoznačně nestandardní chování nebo je agresivní, trpí vadou varlat, chybí mu značný počet zubů nebo má anomálii čelisti, má nesprávnou barvu a/nebo vykazuje vadu srsti, nebo jsou na něm jednoznačně patrné známky albinismu. Tato známka se dále přiznává psovi, který natolik málo odpovídá jednotlivému plemennému znaku, že je poškozeno zdraví psa. Touto známkou je nutno také ocenit psa, který má vadu, jež je dle standardu, který pro něho platí, stanovena jako vylučující.

Známku NEPOSOUZEN získají psi, kterým nelze přiznat žádnou z výše uvedených známek. Jednalo by se například o případ, kdy pes neběhá, stále vyskakuje na vystavovatele nebo se neustále snaží vyběhnout z kruhu, takže nelze posoudit chůzi a pohyb psa, nebo jestliže se pes neustále vyhýbá rozhodčímu, takže není možné provést kontrolu skusu, stavby těla, srsti, ocasu nebo varlat, nebo jestliže lze na předváděném psovi nalézt stopy zásahů či ošetření, které mohou naznačit pokus o podvod. Totéž platí, pokud má rozhodčí odůvodněné podezření, že na psovi byl proveden operativní zákrok, který zakrývá původní rys (např. korektura víčka, ucha, ocasu), nebo pokud rozhodčí zjistí nález, jenž je pro něho nesporný. Důvod pro hodnocení "neposouzen" je nutno zapsat do posudku rozhodčího.

Čtyři nejlepší psi každé třídy získají pořadí, jestliže obdrželi minimálně známku "VELMI DOBRÝ".

7. ZADÁVÁNÍ TITULŮ A ČEKATELSTVÍ

Na titul CACIB lze navrhnout pouze psy, kteří byli hodnoceni známkou "VÝBORNÝ 1". CACIB lze zadat pouze tehdy, jestliže je pes ohodnocen jako zcela výtečný. Zadání tohoto titulu není na ocenění "VÝBORNÝ 1" automaticky vázáno.
Titul Rezervní CACIB lze zadat druhému nejlepšímu psovi, který byl ohodnocen známkou "VÝBORNÝ".
Rozhodčí zadává titul CACIB a Rezervní CACIB na základě kvality předváděných psů, aniž by musel kontrolovat, zda tito psi splňují předpoklady věku a/nebo zápisu do uznané plemenné knihy.
Zadávání všech čekatelství - i titulu CACIB - provádí jeden rozhodčí pro jedno pohlaví a plemeno. Rozhodčího je nutno jmenovat předem.
Veškeré skupinové soutěže (nejlepší pes skupiny - BIG, nejlepší pes výstavy - BIS, Chovatelská skupina, Nejlepší odchov, Nejhezčí pár, Nejlepší veterán, Junior Handling) smějí být stejně jako Vítěz plemene - BOB - posouzeny pouze jedním jediným rozhodčím. Tyto rozhodčí je nutno jmenovat předem.
Pro tyto účely je možno určit a použít pouze ty rozhodčí, kteří byli pro tuto činnost svou příslušnou organizací schváleni a jimž bylo ze strany jejich svazu uděleno příslušné písemné povolení.
Univerzální rozhodčí z členských států federace FCI mohou posuzovat všechna plemena, všechny soutěže včetně soutěží skupin - BIG - jakož i Best in Show - BIS - bez jinak nezbytného povolení od svého příslušného národního svazu FCI.
Skupinoví rozhodčí z členských států federace FCI mohou bez jinak nezbytného povolení od svého příslušného národního svazu FCI posuzovat všechny psy všech plemen, jakož i skupinové soutěže (BIG) těch skupin, pro které byli schváleni.

8. POTVRZENÍ TITULU CACIB

Návrhy na CACIB potvrdí příslušní rozhodčí. Přiznání tohoto čekatelství provádí FCI.
Úkolem FCI je zkontrolovat, zda navržení psi splňují předepsané podmínky pro potvrzení titulu CACIB.
Karty předané vystavovatelům slouží jako doklad toho, že příslušný pes byl navržen na zadání titulu CACIB. Na těchto kartách je uveden nápis: "S výhradou potvrzení ze strany FCI."
Generální sekretariát musí pečlivě prověřit, zda byl CACIB zadán řádně. Výstavní výbory jsou povinny nejpozději do tří měsíců od výstavy zaslat vždy dva výtisky katalogu a seznamu psů navržených na titul CACIB a Rezervní CACIB.
Tento seznam musí obsahovat následující údaje:
Katalogové číslo, jméno psa, plemennou knihu a číslo zápisu do plemenné knihy, pohlaví, plemeno a varietu, datum narození, jméno majitele a jméno rozhodčího.
Plemena se uvádějí pod označením, které je platné v příslušné zemi původu. Za ním následuje název plemene, běžný v zemi konání výstavy.
Psy a feny je nutno zapisovat zvlášť. Číslování musí začínat číslem 1 a pokračovat bez přerušení.
V případě, že pes není uveden na seznamu CACIB (např. proto, že se na něho zapomnělo), lze navrhovací kartu jako doklad uznat tehdy, jestliže na seznamu není uveden žádný jiný pes stejného plemene a stejného pohlaví.

9. ROZHODČÍ

O zadání známek, umístění a titulu CACIB má právo rozhodovat pouze nominovaný rozhodčí, který je povinen tuto činnost provádět bez cizí pomoci a/nebo vměšování jiných osob. Jako organizační podpora je rozhodčímu k dispozici zapisovatel a/nebo pomocník v kruhu, v případě nutnosti také tlumočník. Prvně jmenovaní pomocníci by měli ovládat jazyk FCI, který si rozhodčí přál.
Posuzování a oceňování smějí provádět pouze rozhodčí, kteří jsou pro příslušné plemeno schváleni svou příslušnou národní organizací. Rozhodčí jsou přitom povinni posuzovat výhradně podle právě platného standardu FCI.
Rozhodčí může vykonávat činnost v zahraničí jedině tehdy, jestliže byl svou příslušnou národní kynologickou organizací pro dané plemeno (plemena) a/nebo závěrečné soutěže v čestném kruhu písemně pověřen.
Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, mohou činnost na výstavách FCI vykonávat pouze v případě, jestliže je národní organizace, ke které patří, k federaci FCI připojena na základě smlouvy nebo individuální dohody. Tito rozhodčí mohou činnost na výstavách FCI vykonávat za předpokladu, že je jejich jméno uvedeno na oficiálním seznamu jejich národní kynologické organizace.
Dále platí:
a. Všichni rozhodčí ze zemí, které nejsou členem FCI, musejí v případě, že jsou pozváni na posuzování výstavy FCI, vyplnit dotazník vydaný a předepsaný federací FCI. Tento dotazník je nutno rozhodčím zaslat včas. Dotazník je třeba za účelem schválení zaslat podepsaný zpět.
b. Úkolem národní organizace země, která zamýšlí pro posuzování použít rozhodčího z nečlenské země FCI, je zkontrolovat správnost informací uvedených v dotazníku.
c. Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, jsou povinni se při vykonávání své činnosti na výstavách, jejichž pořádání zadala federace FCI, neomezeně držet plemenných standardů FCI. Standardy FCI musí rozhodčím pro plemena, která mají tito rozhodčí posuzovat, zaslat pořadatel, jenž je pozval.
d. Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, a rozhodčí z přidružených členských zemí smějí posuzovat pouze plemena uznaná jejich národním svazem.
e. Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, musejí být předem pokud možno co nejpřesněji seznámeni s výstavními propozicemi FCI, jakož i s ostatními důležitými procesními otázkami a příslušnými řády. Národní organizace země, ve které se výstava koná, je povinna tyto informace příslušnému rozhodčímu včas předem předat.

POZVÁNÍ ROZHODČÍHO
a. Organizátoři výstavy musejí rozhodčího pozvat písemně. Rozhodčí je povinen přijetí resp. odmítnutí pozvání písemně potvrdit. Rozhodčí má vždy plnit své závazky rozhodčího, pokud mu v tom nebrání vážné důvody.
b. Nemůže-li rozhodčí svůj stanovený závazek z vážných důvodů dodržet, je povinen organizátora výstavy o této skutečnosti bezprostředně informovat telefonicky, faxem, telexem či prostřednictvím telegramu. Anulování je nutno potvrdit písemně.
c. Organizátor je vůči příslušnému rozhodčímu stejným způsobem vázán na dodržení svého pozvání. Zrušení pozvání je možné pouze v případě zásahu vyšší moci, nebo po dohodě s rozhodčím.
d. Pokud je pořadatel nucen výstavu zrušit, je povinen rozhodčímu nahradit náklady, které mu vznikly. Jestliže se rozhodčí z jakéhokoli důvodu rozhodne, že svou povinnost k posuzování nedodrží, hradí tento rozhodčí sám náklady, které již případně vznikly. Rozhodčím se proto doporučuje, aby spolu se svou rezervací uzavřeli pojištění pro odstoupení od cesty.
e. Pořadatel a rozhodčí musejí uzavřít dohodu odpovídající vzoru FCI.
f. Rozhodčí nesmí na den výstavy, ve kterém je na této výstavě činný jako rozhodčí, přihlásit psa, jehož je majitelem. Totéž platí pro partnera, přímého člena jeho rodiny a pro osoby, se kterými rozhodčí žije ve společné domácnosti.
Rozhodčí nesmí v den, při kterém je činný jako rozhodčí, předvádět žádného psa. Partneři, přímí členové rodiny nebo osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mohou vystavovat a předvádět psy plemene (plemen), které rozhodčí v daný den neposuzuje.
Rozhodčí smí při výstavách CACIB, při kterých není činný jako rozhodčí, předvádět pouze psy, které odchoval nebo kterých je majitelem či spolumajitelem. Totéž platí pro jeho partnera, přímého člena jeho rodiny i osoby, se kterými žije ve společné domácnosti.
Rozhodčí nesmí posuzovat psa, který mu patřil v době šesti měsíců před příslušnou výstavou nebo kterého byl spolumajitelem, kterého vychoval, zprostředkoval či prodal. Totéž platí pro jeho partnera nebo přímého člena jeho rodiny.

PRÁVA ROZHODČÍCH
a. Rozhodčí musí být v přiměřené době předem informován o plemenech a počtu psů, které má posuzovat. Je úkolem pořadatele, aby rozhodčímu předem písemně sdělil tyto informace i místo a dobu plánované porady rozhodčích.
b. Rozhodčí má právo uzavírat s pořadateli výstav soukromá ujednání, která se mohou lišit od níže uvedených povinností pořadatelů. Pokud však taková soukromá ujednání uzavřena nebyla, je třeba očekávat, že níže uvedené povinnosti budou dodrženy.
Nároky rozhodčích, kteří cestují na mezinárodní výstavy FCI mimo svou vlastní zemi, jsou upraveny takto:
a. Organizátoři výstavy nebo svaz, který pozvání posílá, jsou povinni se na základě předchozí dohody o rozhodčího starat na své náklady od okamžiku jeho příjezdu do země, ve které bude rozhodčí posuzovat, do okamžiku jeho odjezdu. Jedná se většinou o den před plánovanou výstavou a den po výstavě.
b. Rozhodčí musí od pořadatele, jenž ho pozval, dostat v každém případě ubytování první kategorie a pravidelnou stravu, jakož i minimální částku 1000 BEF = 25 EURO na den (jako kapesné).
c. Rozhodčímu by mělo být nabídnuto, že mu budou všechny běžné cestovní výlohy, které mu vzniknou, uhrazeny okamžitě při jeho příjezdu resp. předem (v souladu s předem uzavřenou dohodou).
d. Pojištění zákonné odpovědnosti musí být uzavřeno ze strany organizátora výstavy.
e. Náhrada nákladů na veřejné dopravní prostředky se rozhodčím vypočítává na základě tarifu APEX nebo podle jiných snížených zvláštních tarifů. Náhradu za použití letadla lze dle výše uvedeného ustanovení provést pouze v případě, že je vzdálenost větší než 300 km (jedna cesta) nebo že je letadlo levnější než ostatní dopravní prostředky.
Rozhodčím a pořadatelům výstavy se doporučuje, aby finanční ujednání a ostatní dohody uzavřeli písemně předem. Tyto dohody musejí obě strany dodržet.

POVINNOSTI POŘADATELE
Rozhodčímu
- je zakázáno nahlížet do katalogu před ukončením posuzovatelské činnosti. Žádný organizátor nesmí v této souvislosti rozhodčímu předem poskytnout katalog;
- je nutno zakázat kouření ve výstavním kruhu během posuzování;
- je nutno zakázat, aby si k sobě bral do výstavního kruhu alkoholické nápoje;
- je zakázáno přijet na výstavu v doprovodu vystavovatele, jehož psy má rozhodčí hodnotit. Pořadatel v této souvislosti nesmí před posuzováním pověřit žádného vystavovatele doprovázením rozhodčího;
- je zakázáno před výstavou bydlet u vystavovatele nebo na náklady vystavovatele, jehož psy má rozhodčí posuzovat. Bydlení u vystavovatele, jehož psy měl rozhodčí posuzovat, je rozhodčímu povoleno pouze v případě, že byla tato věc dojednána až po skončení výstavy. Totéž platí přiměřeně pro soukromá setkání s vystavovateli;
- by nemělo být k posuzování přiděleno více než zhruba 20 psů za hodinu při celkovém počtu max. 80 psů za jeden den, pokud národní organizace vyžaduje pro každého psa individuální posudek. Rozhodčí by neměl posuzovat více než 150 psů v jednom dni, jestliže se takový posudek nevyžaduje. Po předchozí dohodě mezi rozhodčím a národní organizací lze tyto počty mírně snížit, či zvýšit. Je-li pro posuzování plánováno 80 psů s posudkem resp. 150 psů nebo více bez posudku, je nutno rozhodčího příslušným způsobem informovat a vyžádat si jeho souhlas k tomu, zda je ochoten takový počet psů posoudit;
- Rozhodčí je, pokud se týče jeho činnosti, vedoucí osobou v kruhu. Za organizaci je odpovědný vedoucí kruhu, veškerá jednání však je možno provádět pouze se souhlasem rozhodčího.
- Posuzování malých psů v postoji se má v zásadě provádět na stole. Stůl musí poskytnout pořadatelé.

10. POMOCNÍCI V KRUHU

Rozhodčímu má být při jeho práci v kruhu neustále k dispozici pomocník a/nebo zapisovatel, kterého musí poskytnout pořadatel výstavy.
Tento pomocník by měl plynule ovládat jazyk, který rozhodčí upřednostňuje - mělo by se přitom jednat o jeden ze čtyř oficiálních jazyků FCI.
Pomocník musí mít dobré znalosti výstavních ustanovení FCI, jakož i oficiálních výstavních předpisů země, ve které se výstava koná.
Pomocník by měl rozhodčímu asistovat při těchto činnostech:
- shromáždění tříd,
- zjištění nepřítomných v každé třídě,
- sdělit rozhodčímu každou změnu psovodů nebo každou nesrovnalost v zápisu,
- v případě žádosti zapsat posudek podle diktátu rozhodčího v jazyce, který rozhodčí požaduje (viz výše),
- zajistit veškerý písemný styk a nezávadné zadávání čekatelství,
- řídit se všemi pokyny rozhodčího.

11. PROTESTY

Rozhodnutí rozhodčího ohledně známky psa, jeho umístění a zadání titulu a čekatelství na titul je konečné a nenapadnutelné.
Písemně lze neprodleně podat pouze formální výhrady vůči provádění výstavy a zadávání titulů a čekatelství na titul, a to při složení peněžní jistiny. Prokáže-li se výhrada jako neodůvodněná, propadá jistina ve prospěch pořadatele.

12. TRESTY

Porušení tohoto řádu lze postihnout prostřednictvím disciplinárních opatření. FCI má právo příslušnému pořadateli na jeden rok nebo na několik let zakázat povolení zadávat CACIB. Rozhodnutí o tom činí představenstvo FCI po ústním nebo písemném vyslyšení příslušného pořadatele. O případném protestu proti výměře trestu ze strany představenstva FCI rozhoduje generální zasedání FCI v poslední instanci.

13. ZÁKAZ VÝSTAV

Všichni členové a všichni partneři FCI jsou povinni zveřejnit v souladu s právními ustanoveními příslušné země seznam psů a/nebo vystavovatelů postižených zákazem výstav.
Všichni pořadatelé jsou tímto zákazem vázáni.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Každý pořadatel výstavy CACIB je povinen dodržovat zákony, ustanovení a nařízení své země.
Představenstvo FCI má v naléhavých případech - zejména při neplatnosti částí tohoto řádu - právo tento řád na vlastní odpovědnost změnit a zajistit tak právní platnost akcí podle ustanovení FCI.
Neplatnost částí tohoto řádu nemá za následek neplatnost řádu jako celku.

Tento řád byl přijat u příležitosti zasedání předsednictva FCI v Mexiku v červnu 1999 a vstupuje v platnost dne 1. ledna 2000.

Změny byly předsednictvem schváleny v Madridu v listopadu 2001.

Verze v anglickém jazyce představuje autentické znění.

DODATEK K VÝSTAVNÍMU ŘÁDU federace FCI

Doplňující předpisy FCI pro provádění sekčních a světových výstav

PREAMBULE

Jednou za rok je na mezinárodní výstavě, kterou určilo generální zasedání FCI, povoleno zadat pro všechna plemena uznaná federací FCI titul "Světový vítěz".
Jednou za rok je na speciální (plemenné) výstavě, kterou určuje každá sekce, povoleno zadat pro všechna plemena uznaná federací FCI titul "Vítěz sekce ... "
Pro titul Světový vítěz a Vítěz sekce... neexistuje rezervní čekatelství.
Světové a sekční výstavy mohou pořádat pouze členové federace FCI.
Pro tyto výstavy platí výstavní řád FCI ve svém právě platném znění.
V den, ve kterém se koná světová nebo sekční výstava, je na kontinentě, na němž se světová nebo sekční výstava koná, zakázáno pořádat jinou speciální (plemennou) výstavu se zadáváním titulu CACIB. Nezávisle na sekci, ve které se tyto akce konají, musí mezi světovou výstavou a sekční výstavou uplynout nejméně šest týdnů.
V rámci jedné sekce musí být mezi světovou a sekční výstavou časový odstup tří měsíců. Ochrana termínu světové výstavy má přednost.
Výstavní poplatky na světovou a sekční výstavu musejí být pro všechny vystavovatele stejné. Pro členy organizujícího národního svazu mohou platit zvláštní podmínky.

1. USTANOVENÍ

Titul "Světový vítěz" nebo "Sekční vítěz" obdrží pes a fena, kteří jsou navrženi na CACIB (viz podmínky zadávání, uvedené ve Výstavním řádu FCI). Zadání těchto titulů nezávisí na počtu přihlášených psů příslušného plemene.
Titul "Světový vítěz mladých" nebo "Sekční vítěz mladých" obdrží nejlepší pes a nejlepší fena, pokud obdrželi známku "VÝBORNÝ".
Do soutěže o vítěze plemene (BOB) nastupují pes a fena, kteří byli navrženi na CACIB, a nejlepší pes a nejlepší fena ze třídy mladých, kteří obdrželi známku "VÝBORNÝ".
Výše uvedené tituly a titul BOB zadává jeden samostatný rozhodčí, kterého je nutno jmenovat předem.
Všichni psi musejí být posouzeni podle Výstavního řádu FCI. Posudek rozhodčího je povinný. Posudek je nutno sepsat v jednom z oficiálních jazyků FCI. Pořadatel výstavy přitom sám určuje formu posudku.
Pro světové a sekční výstavy je povinné rozdělení skupin podle platné nomenklatury FCI pro plemena psů. Jednotlivé skupiny mají být celé posouzené v jeden den.
Soutěž o nejlepšího psa dne výstavy se pořádat nesmí. Všichni vítězové skupin nastupují v poslední den výstavy do soutěže "Nejlepší pes výstavy" - BIS.
Pořadatel by měl během každé světové výstavy uspořádat také světovou soutěž v poslušnosti (Obedience).

2. VÝSTAVNÍ PROSTORY A KRUHY

Světové a sekční výstavy je nutno provádět na výstavišti, které je pro akce takového druhu vhodné.
Každý jednotlivý kruh musí být tak velký, aby bylo psy možno hodnotit v postoji. Psi však musejí mít také možnost v kruhu bez omezení běhat. Velikost kruhu musí být úměrná velikosti a množství psů.
Pořadatelé světové a sekční výstavy musejí zajistit čestný kruh, který je dostatečně prostorný na to, aby v něm bylo možné posoudit všechny psy podle skupin FCI.
Pořadatelé musejí usnadnit přítomnost vystavovatelů u čestného kruhu.
Pořádají-li se při výstavě vedlejší akce, nesmějí tyto činnosti narušit hladký průběh výstavy.
Při výstavách pořádaných pod širým nebem musí pořadatel zajistit dostatečnou ochranu proti nepříznivému počasí.

3. ROZHODČÍ

Rozhodčí, kteří se mají zúčastnit světové nebo sekční výstavy, musejí mít obzvláště velké zkušenosti s plemeny, která mají posuzovat, z velkých a významných výstav FCI. Tyto zkušenosti je nutno doložit.
Soutěže skupin a BIS posuzuje jeden samostatný rozhodčí, který musí být pro tento účel schválen.
Pouze univerzální rozhodčí z členských svazů federace FCI jsou na světových a sekčních výstavách oprávněni posuzovat soutěž BIS; v soutěži skupin BOG může skupinu posoudit pouze skupinový rozhodčí, který byl pro tuto skupinu schválen, nebo univerzální rozhodčí.
Pro světovou a sekční výstavu je nutno sestavit vyvážené mezinárodní grémium rozhodčích. Na světovou výstavu by měl být pozván nejméně jeden rozhodčí z každé sekce FCI. V omezeném množství lze použít i kvalifikované rozhodčí ze zemí, které nepatří k FCI.
V propozicích ke světové a sekční výstavě musejí být plemena příslušnému rozhodčímu přiřazena tak, aby bylo možné rozhodčího pro dané plemeno zřetelně poznat.
Při světových a sekčních výstavách musejí rozhodčího jmenovat a zavázat národní kynologické zemské organizace.

4. DELEGÁT FCI

a) Předsednictvo FCI jmenuje pro každou světovou výstavu jednu osobu jako "oficiálního delegáta FCI". Pro sekční výstavy navrhne příslušná sekce předsednictvu "oficiálního delegáta" ke konečnému schválení.

b) Delegát FCI má tyto pravomoci:
1. pomáhat a radit pořadateli během přípravy výstavy
2. zajistit, aby národní kynologická organizace hostitelské země dodržovala všechna pravidla a zvláštní ustanovení FCI a aby byla tato pravidla a ustanovení FCI během výstavy řádně uplatňována
3. zaznamenávat všechny stížnosti, které budou vyjádřeny během výstavy a které spočívají v porušení pravidel a zvláštních ustanovení FCI
4. informovat předsednictvo FCI prostřednictvím obsáhlé písemné zprávy o událostech a předávat mu příslušné stížnosti a v případě nutnosti  podporovat předsednictvo FCI při řešení těchto záležitostí

c) Je-li delegát FCI zároveň členem předsednictva FCI, bude FCI zastupovat na speciální (plemenné) výstavě, pokud nebude v oficiální funkci přítomen prezident nebo viceprezident.

d) Veškeré cestovní výlohy delegáta FCI a náklady na ubytování a stravu musí nést příslušná národní kynologická organizace země.

Tento řád byl schválen u příležitosti zasedání předsednictva FCI v Mexiku v červnu 1999 a vstupuje v platnost dne 1. ledna 2000.
Změny uvedené tučným písmem představenstvo schválilo v Madridu, v listopadu 2001.
Verze v anglickém jazyce představuje autentické znění.


Nahoru | Šampion šampionů ČR | Řád ochrany zvířat při chovu psů | Výstavní řád ČMKU | Výstavní řád FCI | Chovatelský řád SHIBA KLUBU


CHOVATELSKÝ ŘÁD SHIBA KLUBU

 
Pro členy SHIBA KLUBU platí v plném rozsahu Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie s těmito dodatky:

V
ěk pro zařazení do chovu:
pes:
    minimum - 15 měsíců
   
maximum - neomezeně

fena:
    minimum - 15 měsíců
    maximum - den, kdy dosáhne věku 8 let. (datum krytí)

Počet vrhů:
  
fena shiby smí mít tři vrhy ve dvou kalendářních letech, pokud bude zachováno schéma:  vrh - vrh - pauza - vrh.

Podmínky pro zařazení do chovu:
pes:
- minimálně l x ocenění výborný z výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě
- změření kohoutkové výšky
- rentgen DKK

Snímek vyhotoví kterékoliv pracoviště, které má s rentgenováním kyčlí zkušenosti. Rentgenující veterinář snímek zašle na adresu:

MVDr. Petr Petráš
Veterinární středisko
Husova 5, 410 02 Lovosice

Majitel psa zašle složenkou typu C 350 Kč na adresu výše uvedeného střediska a poté obdrží výsledky hodnocení.

fena:
- minimálně l x ocenění výborná nebo velmi dobrá z výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě 
- změření kohoutkové výšky

V rámci kontroly dědičného zdraví shib je u obou pohlaví před zařazením do chovu nutno doložit potvrzení o kontrole patelly.
 
Výbor klubu je oprávněn rozhodnout i o dalších zdravotních vyšetřeních v souladu s celosvětovou problematikou plemene.
 
Výbor klubu je oprávněn přehodnotit chovnost kteréhokoliv jednotlivce, pokud se u jeho potomků opakovaně objeví závažné exteriérové nebo zdravotní vady.
 
Jednou za dva roky se musí chovní psi zúčastnit svodu (bonitace).
Individuální bonitace je možná.
 
Podmínky individuální bonitace:
a)
  písemná žádost majitele psa/feny se zdůvodněním, zaslaná poradci chovu
b)  úhrada poplatku 1000 Kč ( složenkou typu C na adresu pokladní klubu)
c)  kontrola patelly, u psů rovněž DKK. Doklad musí být přiložen k žádosti.

Označování štěňat:
Shiby jsou označovány tetováním do levé slabiny nebo levého ucha nebo čipováním. Celý vrh musí být označen jednotně. 

Tento dodatek Řádu na ochranu zvířat ČMKU byl schválen členskou schůzí SHIBA KLUBU dne 13. 9. 2008.

 

Nahoru | Šampion šampionů ČR | Řád ochrany zvířat při chovu psů | Výstavní řád ČMKU | Výstavní řád FCI | Chovatelský řád SHIBA KLUBU 

Domů | Co je nového | Starší - novinky | Naši pejsci | Eichi | Eico | Tanami | Co o nás napsali na Shiba Klubu | Dopisy | Standard Shiby | Ocenění | Radíme | Galerie-Foto našich psů | Galerie-štěňata Tanami | Galerie-Fotografie z výstav | Galerie-stěňata Eichi | Jedeme na výstavu | Termíny výstav | Kompletní adresář výstav v roce 2004 | Výsledky výstav 2007 | Výsledky výstav 2005 | Výsledky výstav 2004 | Výsledky výstav 2003 | Výstavní řády | Navštěvní kniha | Odkazy | Kontaktujte nás | Mapa stránek

 

S dotazy nebo problémy týkajícími se těchto  webových stránek se obraťte na hvezda.hane@seznam.cz.
Copyright © 2004 květen 05 wEbBEw - HVĚZDA HANÉ. Všechna práva vyhrazena. 
RSS Feed

Naposledy změněno: 25. 01. 2009.